การโอนรถ ในกรณีที่รถที่เจ้าของได้เอาประกันภัยไว้กับบริษัทได้โอนไปยังบุคคลอื่น ให้ผู้ได้มาซึ่งรถดังกล่าวมีฐานะเสมือนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น และบริษัทต้องรับผิดตามกรมธรรม์ ประกันภัยดังกล่าวต่อไปตลอดอายุของกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังเหลืออยู่เพื่อให้สิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ติดตามไปกับตัวรถยนต์ ฉะนั้นการโอนกรรมสิทธิ์สิทธิครอบครอง ไม่ทําให้สัญญาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สิ้นผลบังคับ โดยให้ถือว่าผู้รับโอนเป็นผู้เอาประกันภัยตาม กรมธรรม์ประกันภัยนี้

ตัวอย่าง

บริษัทจํากัดนํารถส่วนตัวของกรรมการไปทําประกันภัยในนามของบริษัทจํากัด ต่อมากรรมการได้โอนรถยนต์ให้แก่นาย ก. ต้องถือว่านาย ก. เป็นผู้เอาประกันภัยและมีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย

ปรึกษาทีมงานทนายความ
ทนายอธิป 061-939-9935
ทนายเบส 091-939-4249
ทนายหนึ่ง 084-444-8952
ทนายไผ่ 095-781-9477
ทนายตี๋ใหญ่ 088-021-7716

Facebook Comments