สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ทีมงานทนายฟ้องประกัน โดยหัวหน้าสำนักงาน ทนายอธิป ชุมจินดา จะมาขอแนะนำประเด็นข้อกฎหมายในประเด็นที่ว่า ผู้ค้ำประกันตามสัญญาเช่าซื้อยักยอกรถยนต์ไป บริษัทประกันจะคุ้มครองความเสียหายหรือไม่ มีผลอย่างไรเชิญอ่านได้เลยครับ

เนื่องจากปัจจุบันการเกิดเหตุยักยอกรถยนต์มีเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนบุคคลใกล้ชิด หรือบุคคลในครอบครัวของผู้เอาประกันภัยเอง

เมื่อมีความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการลักทรัพย์ หรือยักยอกทรัพย์ โดยคู่สมรส บุคคลซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภรรยา โดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส บุคคลที่เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับผู้เอาประกันภัย ผู้ค้ำประกันตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ บุคคลได้ รับมอบรถยนต์หรือครอบครองรถยนต์ตามสัญญายืม สัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาจำนำหรือโดยบุคคลที่จะกระทำ สัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวมีเจตนาแท้จริงจะทำสัญญาดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม จะเข้าข้อยกเว้นความรับผิดตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย

เนื่องจากการลักทรัพย์ หรือยักยอกโดยคู่สมรส หรือบุคคลซึ่งอยู่กินกันฉันท์สามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสของ ผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลที่เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ กับผู้เอาประกันภัยหรือบคุคลที่ชำระราคาค่าซื้อหรือเช่าซื้อรถยนต์ หรือผู้ค้ำประกัน ตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย หรือครอบครองตามสัญญายืม สัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาจำนำ หรือโดยบุคคลที่จะกระทำสัญญาดังกล่าว ทั้งนี้ไม่ว่าบุคคลนั้นมีเจตนาแท้จริงจะทำสัญญาดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม เนื่องจากสามารถกระทำได้โดยง่าย ความเสี่ยงสูง กรมธรรม์ประกันภัยจึงไม่อาจให้ความคุ้มครองได้ตาม 5.1 นี้
ในกรณีของบุคคลที่ได้รับมอบหมาย หรือครอบครองตามสัญญายืม สัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาจำนำ หรือโดยบุคคลที่ จะกระทำสัญญาดังกล่าวนั้นแม้บุคคลที่ตกลงจะทำสัญญาหรือทำสัญญาดังกล่าวกับผู้เอาประกันภัยนั้นจะมีเจตนาแท้จริงที่จะทำสัญญา ดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม ก็ถือว่าเป็นการทำสัญญาเข้าข้อยกเว้น 5.1 นี้ (ถือตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2861/2560) ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ ๖๖/๒๕๖๓

กล่าวโดยสรุป

ผู้ค้ำประกันตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ยักยอกรถไป จะเข้าข้อยกเว้นความสูญหาย เนื่องจากสามารถกระทำได้โดยง่าย ความเสี่ยงสูง กรมธรรม์ประกันภัยจึงไม่อาจให้ความคุ้มครองได้

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายฟ้องประกัน

สำนักงานทนายฟ้องประกัน
มีปัญหาคดีความโทรปรึกษา โทร 061-939-9935

สำนักงานทนายฟ้องประกัน
มีปัญหาคดีความโทรปรึกษา โทร 061-939-9935

 

 

 

 

Facebook Comments