Home คดีอาญา เรื่องควรรู้เกี่ยวกับสัญญาประนีประนอมยอมความที่เกี่ยวกับกฎหมายประกันภัยมีอะไรบ้าง

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับสัญญาประนีประนอมยอมความที่เกี่ยวกับกฎหมายประกันภัยมีอะไรบ้าง

1265

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับสัญญาประนีประนอมยอมความที่เกี่ยวกับกฎหมายประกันภัยมีอะไรบ้าง

บทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ คือ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๘๕๐  อันว่าประนีประนอมยอมความนั้น คือสัญญาซึ่งผู้เป็นคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายระงับข้อพิพาทอันใดอันหนึ่งซึ่งมีอยู่หรือจะมีขึ้นนั้นให้เสร็จไปด้วยต่างยอมผ่อนผันให้แก่กัน

 

มาตรา ๘๕๒   ผลของสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น ย่อมทำให้การเรียกร้องซึ่งแต่ละฝ่ายได้ยอมสละนั้นระงับสิ้นไป และทำให้แต่ละฝ่ายได้สิทธิตามที่แสดงในสัญญานั้นว่าเป็นของตน

 

การทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๕๐  มีผลทำให้ข้อพิพาทเดิมที่อยู่ก่อนการทำสัญญาประนีประนอมความระงับสิ้นไป และตามมาตรา๘๕๒  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กำหนดให้ผลแห่งสัญญาประนีประนอมยอมความทำให้สิทธิเรียกร้องที่แต่ละฝ่ายที่ได้สละไปนั้นได้ระงับสิ้นไป และทำให้แต่ละฝ่ายได้สิทธิตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่กำหนดไว้

ผู้รับประกันภัยยินยอมให้ผู้เอาประกันภัยที่เป็นผู้ทำละเมิด ทำสัญญาประนีประนอมกับผู้เสียหาย แม้ความรับผิดของผู้เอาประกันภัยจะเปลี่ยนแปลงไปมูลหนี้ละเมิดเป็นมูลหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความก็ตาม แต่ความรับผิดของผู้รับประกันภัยที่มีต่อผู้เอาประกันภัยยังคงมีอยู่

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับผู้กระทำละเมิดแล้ว  แต่ผู้กระทำละเมิดไม่ได้ชำระเงินให้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ  ความผูกพันตามสัญญาประกันภัยที่ผู้รับประกันจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยยังไม่ระงับไป แต่ต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ปรากฎสัญญาประนีแระนอมยอมความนั้น

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้กระทำละเมิดทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับผู้เสียหายก็ทำให้ความรับผิดของผู้เอาประกันภัยที่มีต่อบุคคลที่เสียหายเปลี่ยนแปลงไปจากมูลหนี้ละเมิดเป็นมูลหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ก็มิได้ทำให้ความรับผิดของผู้รับประกันภัยที่มีต่อผู้เอาประกันภัยต้องเปลี่ยนแปลงไปหรือระงับสิ้นไปด้วย ผู้รับประกันภัยยังคงต้องรับผิดต่อผู้เอาประกันภัย นั้น

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยทำสัญญาประนีประนอมยอมความในศาล จนมีคำพิพากษาตามยอมแล้ว นั้น   แต่ผู้เอาประกันภัยมิได้ชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมจนถูกบังคับคดี ผู้เอาประกันภัยยังมีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อผู้รับประกันภัยได้

ถึงแม้จะมีสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างผู้เอาประกันภัยกับผู้กระทำละเมิดก็ตาม  เมื่อผู้กระทำละเมิดไม่ชำระหนี้เงินตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ก็หาได้มีผลให้สัญญาประกันภัยระหว่างผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัยสิ้นผลไปด้วย

เมื่อผู้รับประกันได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยไปแล้ว ผู้รับประกันภัยย่อมอยู่ในฐานะผู้รับช่วงสิทธิของผู้เอาประกัน ฟ้องไล่เบี้ยผู้กระทำละเมิดได้

 

ดังนั้นพอสรุปได้ว่า  กรณีที่มีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความของผู้กระทำละเมิดกับผู้เอาประกันภัย หลังจากผู้รับประกันภัยได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์แล้ว ผู้รับประกันยังมีสิทธิรับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัย ฟ้องเรียกร้องจากผู้กระทำละเมิดได้

iber.me/tanai-athip

สำนักงานทนายฟ้องประกัน
มีปัญหาคดีความโทรปรึกษา โทร 061-939-9935

 

Facebook Comments