Home บทความคดีแพ่ง ลูกจ้างนำเช็คชำระค่าสินค้าไปเข้าบัญชีตนเอง มีความผิดฐานยักยอกหรือไม่

ลูกจ้างนำเช็คชำระค่าสินค้าไปเข้าบัญชีตนเอง มีความผิดฐานยักยอกหรือไม่

1379

คําถาม ลูกจ้างนําเช็คผู้ถือที่บุคคลภายนอกสั่งจ่ายเพื่อชําระหนี้แก่นายจ้างและ นายจ้างมอบหมายให้นําเช็คไปฝากเข้าบัญชีของนายจ้างแล้วกลับนําเช็คไปเรียกเก็บเงินจาก ธนาคารแล้วเอาเงินไปเป็นของตน เป็นความผิดฐานลักทรัพย์หรือยักยอก

คําตอบ มีคําพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

จําเลยที่ ๑ ได้รับมอบหมายจากโจทก์ที่ ๑ ให้ครอบครองเช็คแทนเพื่อนําไปเข้า บัญชีธนาคาร การที่จําเลยทั้งสองนําเช็คไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารแทนที่จะฝากเข้าบัญชี ธนาคาร แล้วยังเอาเงินที่เบิกมาได้แทนเช็คไปเป็นของตนเองย่อมผิดไปจากที่จําเลยที่ ๑ ได้ รับคําสั่งมอบหมายจากโจทก์ที่ ๑ เป็นการกระทําที่เบียดบังทรัพย์ของโจทก์ที่ ๑ เป็นของตน โดยทุจริต อันเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์ไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์ดังที่โจทก์ฟ้องขอ ให้ลงโทษ แม้จําเลยทั้งสองจะรับสารภาพว่ากระทําความผิดฐานลักทรัพย์ตามฟ้องก็ตาม แต่ กรณีนี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกามีอํานาจ ปรับบทให้ถูกต้อง และลงโทษตามบทที่ถูกต้องได้ ทั้งนี้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๙๒ วรรคสาม (เป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา ๓๕๒ วรรคหนึ่ง)

สรุปเป็นความผิดฐานยักยอก

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานนคร สำนักงานกฎหมายปรัชญาเศรษฐ์ทนายความ
สำนักงานกฎหมายปรัชญาเศรษฐ์ ถนนร่มเกล้า ซอย10 แขวง เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมู่บ้านศุภาลัย พาร์ควิลล์3 ซอย4 (อยู่ระหว่างซอย10 และซอย 8)
บ้านเลขที่ 290/221 โทร 0899811406 ครับ
อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ https://www.byslaw.com/
Facebook Comments