Home คดีแพ่ง ฟ้องหย่าชาวญีปุ่น ฟ้องได้หรือไม่ มีวิธีการอย่างไร

ฟ้องหย่าชาวญีปุ่น ฟ้องได้หรือไม่ มีวิธีการอย่างไร

3984

ฟ้องหย่าชาวญีปุ่น ฟ้องได้หรือไม่ มีวิธีการอย่างไร

ประมวลกฎหมายญี่ปุ่น กำหนดรูปแบบการหย่าไว้ ๒ กรณี คือการหย่าโดยความยินยอมของคู่สมรสและการหย่า

โดยคำพิพากษาของศาล สำหรับการหย่าโดยความยินยอมของคู่สมรสทั้งสองฝ่ายนั้นมาตรา ๗๖๓ กำหนดให้สามีและภริยากระทำได้ โดยมาตรา ๗๖๕ วางหลักเกณฑ์ว่าให้มีการจดแจ้ง การหย่าโดยความยินยอมนั้นโดยคู่สมรสทั้งสองฝ่ายและพยานที่บรรลุนิติภาวะแล้วอย่างน้อย สองคนพร้อมกับกำหนดอำนาจปกครองบุตรหลังการหย่าไว้ด้วย ส่วนการหย่าโดยคำพิพากษา ของศาล มาตรา ๗๗๐

กำหนดเหตุฟ้องหย่าไว้ ๕ เหตุ คือ

(๑) คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งมีชู้ (๒) คู่สมรสฝ่ายนั้นถูกละทิ้งร้างโดยทุจริตโดยคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง

(๓) คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งหายไปเป็นเวลาตั้งแต่สามปีหรือกว่านั้นโดยไม่ทราบว่ายังมีชีวิ อยู่หรือถึงแก่ความตายไปแล้ว

(๔) คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งวิกลจริตอย่างร้ายแรงและหมดหวังที่จะหายจากความวิกล จริตนั้น

(๕) มีเหตุร้ายแรงอื่นเกิดขึ้นทำให้เป็นการยากที่คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งจะดำรงการสมรส ต่อไป

อย่างไรก็ดี แม้จะมีเหตุฟ้องหย่าในเหตุ (๑) ถึง (๔) เกิดขึ้น ศาลมีอำนาจที่จะไม่ พิพากษาให้คู่สมรสหย่าขาดจากกันได้ถ้าเห็นว่าตามพฤติการณ์แห่งคดีสมควรให้การสมรสนั้นคง ดำรงอยู่ต่อไป

–>1.ฟ้องหย่าที่ศาลไหน

ฟ้องที่ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ ในจังหวัดหรือเขตที่ตั้งอยู่อยู่กินกัน หรือ ศาลที่อยู่ในเขตอำนาจของภูมิลำเนาจำเลย ที่จำเลยมีทะเบียนบ้านอยู่

–>2.ฟ้องหย่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

 • สำเนาบัตรประชาชน ของตนเอง และจำเลย
 • ทะเบียนบ้าน ของตนเอง และจำเลย
 • ทะเบียนสมรส หรือใบสำคัญการสมรส
 • รูปถ่ายการอยู่กิน
 • พยานหลักฐานที่เกี่ยวกับเหตุหย่า
 • สูติบัตรบุตร
 • หลักฐานหรือตารางรายการสินสมรส
 • หลักฐานที่เกี่ยวกับหนี้สินในระหว่างสมรส
 • หลักฐานค่าเลี้ยงชีพ
 • หลักฐานค่าเลี้ยงดูบุตร

–>3.เหตุแห่งการฟ้องหย่ามีเอกสารอะไรบ้าง

 1. ยกย่องหญิงอื่น/ชายอื่น เป็นชู้หรือมีชู้
 2. ประพฤติชั่ว ไม่ว่าจะเป็นความผิดอาญาหรือไม่
  1. ได้รับความอับอาย
  2. ถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชัง
  3. ได้รับความเสียหายเกินควร
 3. ทำร้ายร่างกาย หรือทรมานจิตใจ หมิ่นประมาทหรือเหยียดหยามบุพการี
 4. ทิ้งล้างอีกฝ่ายเกินหนึ่งปี
  1. ถูกจำคุกเกินหนึ่งปี
  2. สมัครใจแยกกันอยู่เกิน3ปี
 5. ถูกศาลสั่งให้สาบสูญ
 6. ไม่ให้ความช่วยเหลือหรืออุปการะเลี้ยงดู หรือทำตนเป็นปฏิปักษ์
 7. วิกลจริตมาเกิน 3 ปี
 8. ผิดฑัณฑ์บนที่เคยตกลงกันไว้เป็นหนังสือ
 9. เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 10. ไม่อาจร่วมประเวณีได้ตลอดกาล

–>4.เสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ในคดีฟ้องหย่า

 • หย่าอย่างเดียว 200 บาท ค่าส่งหมายตามอัตราที่ศาลประกาศ
 • หย่ามีสินสมรส เสียค่าธรรมเนียม 2 เปอร์เซ็นต์ และค่าส่งหมายตามอัตราที่ศาลประกาศ
 • หย่าเรียกค่าเลี้ยงชีพ เสีย 200 บาท และค่าส่งหมายตามอัตราที่ศาลประกาศ
 • หย่าเรียกค่าเลี้ยงดูบุตร เสีย 200 บาท และค่าส่งหมายตามอัตราที่ศาลประกาศ

–>5ฟ้องหย่า ใช้ระยะเวลาประมาณเท่าใด

 • ประมาณ2-6เดือนในศาลชั้นต้น
 • ประมาณ3เดือนถึง6เดือนในศาลอุทธรณ์

–>6ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมได้หรือไม่

ได้มีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. คู่ความผู้ขอไม่สามารถเสียค่าธรรมเนียมศาลได้ โดยขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้อง หรือ ต่อสู้คดีในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ หรือ ชั้นฎีกา ก็ได้ ตามมาตรา 155

2. กำหนดเวลายื่นคำร้อง ต้องยื่นต่อศาลชั้นต้นที่จะฟ้อง หรือที่ได้ฟ้องคดีไว้แล้ว พร้อมกับคำฟ้อง คำฟ้องอุทธรณ์หรือคำฟ้องฎีกา คำร้องสอดหรือคำให้การ แล้วแต่กรณี แต่ถ้าบุคคลนั้นตกเป็นผู้ไม่สามารถเสียค่าธรรมเนียมศาลในภายหลัง จะยื่นคำร้องในเวลาใดๆก็ได้ มาตรา 156 วรรคหนึ่ง

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

Facebook Comments