Home บทความคดีแพ่ง ออกเช็คเพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ที่คิดเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด มีความผิดอาญาหรือไม่

ออกเช็คเพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ที่คิดเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด มีความผิดอาญาหรือไม่

2019

ออกเช็คเพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ที่คิดเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด มีความผิดอาญาหรือไม่

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 653 ถึง 655 บัญญัติเป็นใจความ สำคัญว่าการกู้ยืมเงินห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินร้อยละ 15 ต่อปี และห้ามคิดดอกเบี้ยทบต้นหรือ

เรียกดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ย (ยกเว้นกรณีผู้ให้กู้เป็นสถาบันการเงินหรือธนาคารตามพระราชบัญญัติ ผู้กู้ชดใช้เงินเงินกู้ส่วนที่เป็นเงินต้นทั้งหมดได้ เพราะ

ออกเพื่อชำระหนี้เงินต้นอย่างเดียวโดยไม่มีส่วนที่เป็นดอกเบี้ยเกินอัตรารวมอยู่ด้วย จึงเป็นเช็คที่

ธนาคารพาณิชย์) หากมีการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราดังกล่าวก็เป็นความผิดทางอาญาตาม พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475

มาตรา 3 ผลคือค่าดอกเบี้ยทั้งหมด ตกเป็นโมฆะเจ้าหนี้จะเรียกให้ลูกหนี้ชำระดอกเบี้ยดังกล่าวไม่ได้ ดังนั้นเช็คที่ลูกหนี้หรือจำเลย

สั่งจ่ายหรือออกเพื่อชำระดอกเบี้ยดังกล่าวก็ถือว่าไม่มีมูลหนี้ต่อกันเพราะเป็นหนี้ที่บังคับกัน ไม่ได้แล้ว จำเลยผู้ออกเช็คจึงไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการ

ใช้เช็คกรณีดังกล่าวถือว่าจำเลย ออกเช็คเพื่อชำระมูลหนี้ที่ผิดกฎหมายรวมอยู่ด้วย แม้โจทก์จะรับโอนเช็คฉบับนั้นมาจากผู้ทรง

คนแรกโดยมีมูลหนี้ที่ชอบด้วยกฎหมายและโดยสุจริตคือไม่ทราบว่าจำเลยออกเช็คชำระหนี้ ผิดกฎหมาย จำเลยก็ไม่มีความผิดทางอาญา

(คำพิพากษาฎีกาที่ 8731/2544) หรือกรณี จำเลยออกเช็คเพื่อชำระหนี้เงินต้นรวมดอกเบี้ยที่ติดเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้อยู่ด้วย ถือว่ามูลหนี้เป็นดอกเบี้ยเป็นโมฆะ

จำเลยผู้ออกเช็คไม่มีความผิดทางอาญา (คำพิพากษา ฎีกาที่ 5043/2531) แต่ในกรณีดังกล่าวโจทก์หรือผู้ให้กู้ยังมีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยหรือลูกหนี้ หนี้เงินต้นไม่เป็นโมฆะ ดังนั้น เช็คที่จำเลย

เพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและใช้บังคับกันได้ หากธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค จำเลย ก็มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค

(คำพิพากษาฎีกาที่ 7909/2543) ดังนั้นหากจำเลยออกเช็ค 2 ฉบับ ฉบับหนึ่งเพื่อชำระเงินต้น อีกฉบับหนึ่งชำระ ดอกเบี้ยที่คิดเป็นอัตราที่กฎหมายกำหนด

เช็คฉบับแรกที่ชำระเงินต้นก็มีผลใช้บังคับ หากธนาคาร ปฏิเสธการจ่ายเงิน จำเลยมีความผิดทางอาญา ส่วนเช็คฉบับที่ 2 นั้น แม้ธนาคารปฏิเสธ

การจ่ายเงิน จำเลยก็ไม่มีความผิดทางอาญา

สำนักงานกฎหมายปรัชญาเศรษฐ์ ถนนร่มเกล้า ซอย10 แขวง เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมู่บ้านศุภาลัย พาร์ควิลล์3 ซอย4
บ้านเลขที่ 290/221 โทร 0899811406 ครับ
อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ https://www.byslaw.com/

Facebook Comments