Home ความรู้ในการพัฒนาวิชาชีพทนายความ ค่าใช้จ่ายที่ญาติเดินทางไปร่วมงานศพ ฟ้องเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่

ค่าใช้จ่ายที่ญาติเดินทางไปร่วมงานศพ ฟ้องเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่

1000

ค่าใช้จ่ายที่ญาติเดินทางไปร่วมงานศพ ฟ้องเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ให้ค่าเสียหายแก่โจทก์ 56,000 บาทกับดอกเบี้ยตั้งแต่วันทำละเมิด ยกฟ้องจำเลยที่ 2 ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้ค่าอุปการะ 36,000 บาทกับดอกเบี้ยตั้งแต่วันทำละเมิด ค่าใช้จ่ายที่ญาติเดินทางไปร่วมงานศพให้ยก โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า “โจทก์มีสิทธิที่จะเรียกร้องให้จำเลยใช้ค่าปลงศพบุตรโจทก์ซึ่งถูกจำเลยที่ 1 กระทำให้ถึงแก่ความตายได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 443 แม้จะได้ความว่านายวินัยธรรมปวรรตน์ นายจ้างของนายเสงี่ยมผู้ตายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการปลงศพให้ทั้งสิ้นก็ตาม จำเลยจะยกมาเป็นข้อปัดความรับผิดของจำเลยหาได้ไม่ ตามนัยคำพิพากษาฎีกาที่ 922/2507 ระหว่างหลวงศรีสารบาญโจทก์ กรมทางหลวงแผ่นดิน โดยพลโทเสถียร พจนานนท ์อธิบดี กับพวกจำเลย ที่ศาลอุทธรณ์ไม่กำหนดค่าปลงศพนายเสงี่ยมให้โจทก์นั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาส่วนค่าปลงศพควรกำหนดให้เท่าใดนั้น เมื่อพิจารณาถึงฐานะของผู้ตายและความจำเป็นตามสมควรแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าปลงศพให้เป็นเงิน 10,000บาท สำหรับค่าใช้จ่ายในการนำญาติจากกรุงเทพมหานคร และจากจังหวัดพิษณุโลกไปในงานศพนายเสงี่ยมที่อำเภอแม่สะเรียงที่โจทก์ขอมานั้นเห็นว่าญาติของโจทก์มิได้เดินทางไปจัดการศพผู้ตาย อันถือได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 443 ซึ่งผู้ทำละเมิดจะต้องรับผิด แต่เป็นการเดินทางไปร่วมในงานศพผู้ตายด้วยความเต็มใจของตนเอง ที่ศาลอุทธรณ์ไม่กำหนดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้นั้นชอบแล้ว

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าปลงศพนายเสงี่ยมผู้ตายแก่โจทก์เป็นเงิน 10,000 บาท กับดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 2 ตุลาคม2516 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงินแก่โจทก์เสร็จ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ”

  • สรุป
  • กรณีละเมิดทำให้คนตาย ค่าปลงศพตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 443 แม้นายจ้างของผู้ตายออกให้ทั้งสิ้น ก็ไม่ปัดความรับผิดของผู้ทำละเมิด แต่ค่าใช้จ่ายที่ญาติของผู้ตายเดินทางจากต่างจังหวัดไปร่วมในงานศพด้วยนั้น ไม่ใช่เดินทางไปจัดการศพ ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่ผู้ทำละเมิดต้องรับผิด
Facebook Comments