Home บทความคดีแพ่ง คดีเช็คเด้งไม่ได้บรรยายฟ้องว่ารับโอนเช็คมาจากใคร ถือเป็นฟ้องเคลือบคลุมหรือไม่

คดีเช็คเด้งไม่ได้บรรยายฟ้องว่ารับโอนเช็คมาจากใคร ถือเป็นฟ้องเคลือบคลุมหรือไม่

1378

คดีเช็คเด้งไม่ได้บรรยายฟ้องว่ารับโอนเช็คมาจากใคร ถือเป็นฟ้องเคลือบคลุมหรือไม่

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3440/2529

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยสั่งจ่ายเช็คมอบให้แก่ผู้มีชื่อ ต่อมาผู้มีชื่อได้โอนเช็คดังกล่าวให้โจทก์เพื่อชำระหนี้ ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินโดยเหตุผลว่า เงินในบัญชีไม่พอจ่าย ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๓

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วสั่งประทับฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๓ จำคุก ๗ เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง คงมีปัญหาแต่เฉพาะข้อกฎหมายที่จะต้องวินิจฉัย ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คพิพาทโดยชอบ โจทก์ก็เป็นผู้เสียหายมีอำนาจฟ้องคดีนี้ได้ ที่โจทก์บรรยายฟ้องว่าผู้มีชื่อโอนเช็คพิพาทชำระหนี้โจทก์ แต่ทางพิจารณาโจทก์นำสืบว่า นายดอกบัว นำเช็คมาแลกเงินสดไปจากโจทก์ การที่นายดอกบัวนำเช็คพิพาทไปแลกเงินสดจากโจทก์ถือได้ว่าเช็คที่มอบให้โจทก์นั้น นายมินตราเพื่อชำระหนี้เงินที่นายดอกบัวเอาไปจากโจทก์ ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในการพิจารณาจึงมิได้แตกต่างกับข้อเท็จจริงที่กล่าวในฟ้อง ที่จำเลยฎีกาว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมนั้นเห็นว่าโจทก์กล่าวในฟ้องข้อ ๑ ตอนท้ายว่า จำเลยเป็นผู้ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเงินในเช็คแล้วส่งมอบแก่ผู้มีชื่อ ต่อมาผู้มีชื่อได้โอนเช็คดังกล่าวเพื่อชำระหนี้แก่โจทก์ ฟ้องโจทก์ดังกล่าวได้บรรยายถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องพอสมควรเท่าที่จะให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดีแล้ว ส่วนที่ว่าผู้มีชื่อโอนเช็คให้โจทก์เป็นใครชื่ออะไรนั้น เป็นรายละเอียดที่โจทก์จะนำสืบได้ในชั้นพิจารณา ฟ้องโจทก์ครบถ้วนตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๘(๕) บัญญัติไว้หาใช่เป็นฟ้องเคลือบคลุมไม่

พิพากษายืน

สรุป

โจทก์บรรยายฟ้องว่า ผู้มีชื่อโอนเช็คพิพาทชำระหนี้โจทก์ แต่ทางพิจารณาโจทก์นำสืบว่า จ. นำเช็คมาแลกเงินสดไปจากโจทก์ การที่ จ.นำเช็คพิพาทไปแลกเงินสดจากโจทก์ถือได้ว่าเช็คที่มอบให้โจทก์นั้น จ. มอบให้เพื่อชำระหนี้เงินที่ จ.เอาไปจากโจทก์ ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในการพิจารณาจึงมิได้แตกต่างกับข้อเท็จจริงที่กล่าวในฟ้อง

โจทก์กล่าวในฟ้องข้อ 1 ตอนท้ายว่า จำเลยเป็นผู้ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเงินในเช็คแล้วส่งมอบแก่ผู้มีชื่อ ต่อมาผู้มีชื่อได้โอนเช็คดังกล่าวเพื่อชำระหนี้แก่โจทก์ เห็นว่า ฟ้องโจทก์ดังกล่าวได้บรรยายถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องพอสมควรเท่าที่จะให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดีแล้ว ส่วนที่ว่าผู้มีชื่อโอนเช็คให้โจทก์เป็นใคร ชื่ออะไรนั้น เป็นรายละเอียดที่โจทก์จะนำสืบได้ในชั้นพิจารณา ฟ้องโจทก์ครบถ้วนตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 158 (5) บัญญัติไว้ หาใช่เป็นฟ้องเคลือบคลุมไม่

Facebook Comments