Home บทความคดีแพ่ง ใครเป็นผู้มีหน้าที่นำสืบในคดีเช็คเด้งว่าผู้ใดเป็นผู้ลงชื่อและลงวันที่

ใครเป็นผู้มีหน้าที่นำสืบในคดีเช็คเด้งว่าผู้ใดเป็นผู้ลงชื่อและลงวันที่

1199

ใครเป็นผู้มีหน้าที่นำสืบในคดีเช็คเด้งว่าผู้ใดเป็นผู้ลงชื่อและลงวันที่

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3665/2527

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว ให้ประทับฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า โจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีอาญาหาว่าจำเลยออกเช็คโดยเจตนาจะมิให้มีการใช้เงินตามเช็ค จำเลยต่อสู้ว่าจำเลยลงชื่อสั่งจ่ายในเช็คโดยมิได้ลงวันเดือนปีให้แก่นายดาวกระจายเพื่อค้ำประกันการเข้าทำงานของนายกาหลง ดังนั้น การนำสืบว่าจำเลยออกเช็คโดยเจตนาจะมิให้มีการใช้เงินตามเช็คนั้น โจทก์มีหน้าที่ต้องนำสืบให้ได้ความว่าจำเลยเป็นผู้ลงชื่อในเช็ค และลงวันเดือนปีที่สั่งจ่ายด้วย หาใช่หน้าที่ของจำเลยไม่

พิพากษายืน

สรุป

การนำสืบว่าจำเลยออกเช็คโดยเจตนาจะมิให้มีการใช้เงินตามเช็คนั้น โจทก์มีหน้าที่ต้องนำสืบให้ได้ความว่าจำเลยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในเช็คและลงวันเดือนปีที่สั่งจ่ายด้วย

Facebook Comments