Home ทั้งหมด ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก ศาลฎีกาวางหลักไว้อย่างไร

ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก ศาลฎีกาวางหลักไว้อย่างไร

1033

ความหมายของคำว่า มรดก

คำว่า มรดก ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 มิได้ให้ความหมายของ คำว่า มรดก ไว้เป็นคำนิยาม

คำว่า มรดก ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้ให้ความหมาย ของคำว่า มรดก เป็นคำนาม (มอ-ระ-ดก) คือทรัพย์สินของผู้ตายที่ตกทอดแก่ทายาทตาม กฎหมาย ทรัพย์สินทุกชนิดตลอดทั้งสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบต่าง ๆ ของผู้ตาย เว้นแต่ตามกฎหมายหรือโดยสภาพแล้ว เป็นการเฉพาะตัวของผู้ตาย เรียกรวม ๆ ว่า กองมรดก

ซึ่งพอ แต่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๙๙ และมาตรา ๑๖๐๐ ให้ความหมายของคำว่า มรดก โดยใช้คำว่ากองมรดก มาตรา ๑๕๙๙ บัญญัติว่า เมื่อบุคคล ใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาท ตามวรรคหนึ่ง และตามมาตรา ๑๖๐๐ บัญญัติ ว่าภายใต้บังคับของบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ กองมรดกของผู้ตาย ได้แก่ ทรัพย์สิน ทุกชนิดของผู้ตาย ตลอดทั้งสิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบต่าง ๆ เว้นแต่ตามกฎหมายหรือ ว่าโดยสภาพแล้ว เป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ ៗ

ทายาทไม่จำต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดได้แก่ตน ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๖๐๔ (คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๔๑/๒๕๑๔ ดูประกอบ)

ความหมายของคำว่า คดีมรดก

ความหมายของคำว่า คดีมรดก หมายความว่า คดีที่พิพาทกันระหว่างทายาทที่มีสิทธิ ในทรัพย์มรดกด้วยกัน เท่านั้น ที่ว่าด้วยเรื่องสิทธิเรียกร้องส่วนแบ่งมรดก ผู้ที่มิใช่ทายาทใน ทรัพย์มรดก การฟ้องเพื่อเรียกทรัพย์มรดกที่มิใช่ทายาทเป็นผู้ครอบครอง ผู้ครอบครอง ไม่อาจยกอายุความขึ้นต่อสู้ได้ ทั้งนี้เพราะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๗๕๔ วรรคหนึ่ง ที่กำหนดห้ามมิให้ฟ้องคดีมรดก เมื่อพ้นกำหนด ๑ ปี นับแต่เมื่อเจ้ามรดก ตาย ผู้ที่ไม่ใช่ทายาทจะยกอายุความ ๑ ปีขึ้นต่อสู้ไม่ได้

เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้มีคำพิพากษาศาลฎีกา คือ ๓๓๑๖/๒๕๕๒

คำพิพากษาฎีกาที่ ๓๓๑๖/๒๕๔๒ ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๗๕๔ วรรคหนึ่ง ที่กำหนด ห้ามมิให้ฟ้องคดีมรดกเมื่อพ้นกำหนด ๑ ปี นับแต่เมื่อเจ้ามรดกตายนั้น คำว่า คดีมรดก หมายความว่า คดีที่พิพาทกันระหว่างทายาทที่มีสิทธิในทรัพย์มรดกด้วยกันด้วยเรื่องสิทธิ เรียกร้องส่วนแบ่งทรัพย์มรดก เมื่อจำเลยมิใช่ทายาทผู้มีสิทธิในทรัพย์มรดกรายนี้ และโจทก์ ฟ้องคดีนี้เพื่อเรียกทรัพย์มรดกจากจำเลยผู้ครอบครองแทน กรณีมิใช่เรื่องเรียกร้องส่วนแบ่งใน ทรัพย์มรดก จำเลยจึงไม่อาจอ้างอายุความตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคหนึ่ง มาตัดฟ้องโจทก์ได้

กองมรดก ไม่ใช่นิติบุคคล ดังคำวินิจฉัยของศาลฎีกาคือ คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๖/๒๕๕๘ กองมรดกไม่ใช่นิติบุคคล จึงไม่อาจฟ้องให้กองมรดกใช้หนี้ได้

ความหมายของคำว่า ทายาท

คำว่า ทายาท ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของคำว่า ทายาท เป็นคำนาม ผู้สืบสันดาน ผู้สืบสกุล โดยปริยาย หมายถึงผู้รับหรือผู้อยู่ในฐานะที่จะ รับตำแหน่งหน้าที่ต่อจากบุคคลอื่น เช่น บุคคลรวมทั้งทารกในครรภ์มารดาซึ่งมีสิทธิได้รับ มรดกของผู้ตาย ถ้าสิทธินั้นเกิดขึ้นตามกฎหมาย เรียกว่า ทายาทโดยธรรม ถ้าสิทธินั้นเกิด ขึ้นตามพินัยกรรมเรียกว่า ผู้รับพินัยกรรม

อนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๐๓ กองมรดกย่อมตกทอด แก่ทายาทโดยสิทธิตามกฎหมายหรือโดยพินัยกรรม

ทายาทที่มีสิทธิตามกฎหมาย เรียกว่า ทายาทโดยธรรม

ทายาทที่มีสิทธิตามพินัยกรรม เรียกว่า ผู้รับพินัยกรรม

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

 

Facebook Comments