Home ทั้งหมด ผู้ให้เช่ายอมต่ออายุสัญญาเช่า ต่อมาผู้ให้เช่าตาย มีผลผูกพันทายาทหรือไม่

ผู้ให้เช่ายอมต่ออายุสัญญาเช่า ต่อมาผู้ให้เช่าตาย มีผลผูกพันทายาทหรือไม่

933

ผู้ให้เช่ายอมต่ออายุสัญญาเช่า เป็นเพียงคำมั่นของผู้ให้เช่า เมื่อผู้ให้เช่า ตายก่อนกำหนด คำมั่นไม่มีผลผูกพัน

ถาม จันทร์ทำสัญญาเช่าบ้านของอังคารมีกำหนด ๓ ปี ในสัญญาข้อหนึ่งระบุว่า เมื่อครบ อายุสัญญาเช่าแล้ว อังคารยินยอมจะต่ออายุสัญญาเช่าให้จันทร์อีก ๓ ปีตามสัญญาเดิม ต่อมา ก่อนครบอายุสัญญาเช่า อังคารถึงแก่ความตายและบ้านดังกล่าวตกเป็นมรดกแก่พุธซึ่งเป็น ทายาท จันทร์ทราบเรื่องจึงมีหนังสือถึงพุธขอให้ทำสัญญาเช่าต่อตามสัญญาที่อังคารทำไว้ พุธ ปฏิเสธไม่รับรู้ ดังนี้ จันทร์จะฟ้องขอให้บังคับพุธให้ต่ออายุสัญญาเช่าได้หรือไม่

ตอบ ข้อความในสัญญาที่ว่า อังคารยินยอมจะต่ออายุสัญญาเช่าให้จันทร์อีก ๓ ปีตาม สัญญาเดิมนั้น เป็นเพียงคำมั่นของอังคารว่าจะให้จันทร์เช่าตอไปเท่านั้น ยังไม่ก่อให้เกิดสัญญา แม้ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๐ วรรคสอง ความสมบูรณ์แห่งการแสดงเจตนา ไม่เสื่อมเสียเพราะ ความตายของผู้แสดงเจตนาในภายหลัง แต่จันทร์มิได้สนองรับก่อนอังคารตาย และเมื่อจันทร์ได้ รู้อยู่แล้วว่า อังคารผู้เสนอหรือให้คำมั่นตายก่อนสัญญาเช่าครบกำหนด กรณีก็ต้องบังคับตาม ป.พ.พ. มาตรา ๓๖๐ ซึ่งบัญญัติว่า มิให้นำบทบัญญัติแห่งมาตรา ๑๓๐ วรรคสอง มาใช้บังคับ ดังนั้น คำมั่นของอังคารย่อมไม่มีผลบังคับ จึงไม่ผูกพันพุธซึ่งเป็นทายาทให้จำต้องปฏิบัติตาม จันทร์จะฟ้องขอให้บังคับพุธโดยอายุสัญญาเช่าหาได้ไม่ (นัยฎีกาที่ ๑๒๑๓/๒๕๑๗) (ข้อสอบเนติฯ สมัย ๒๘)

สรุป เป็นเพียงคำมั่นยังไม่ก่อให้เกิดสัญญา

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-1427773ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

 

Facebook Comments