Home ทั้งหมด ผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจํานองจะต้องรับผิดตามสัญญาจํานองหรือไม่

ผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจํานองจะต้องรับผิดตามสัญญาจํานองหรือไม่

2218

คําถาม ผู้รับโอนทรัพย์สินซึงจํานองจะต้องรับผิดตามสัญญาจํานองและสัญญา

ต่อท้ายสัญญาจํานองที่ยอมให้บังคับซําระหนี่จากทรัพย์สินธิ่นัที่มิใช่ทรัพย์สินที่จํานอง
หรือไม่

คําตอบ มีคําพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ ดังนี้
คําพิพากษาฎีกาที ๕๑๐๕/๒๕๕๕ การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จํานองมีทัง
การขายโดยปลอดจํานอง และการขายโดยจํานองติดไป หากเป็นการขายทอดตลาดโดยปลอดจํานอง เจ้าหนี่จํานองย่อมมีสิทธิได้รับชําระหนี้จากเงินที่ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จํานองก่อนเจ้าหนี่รายยอิน ส่วนการขายทอดตลาดโดยจํานองติดไป ผู้รับจํานองยังมีสิทธิได้รับชําระหนีจากทรัพย์สินที่จํานองโดยบังคับจํานองเอาแก่ผู้รับโอนทรัพย์สินที่จํานองตามป.พ.พ. มาตรา ๓๕ เมื่อจําเลยเป็นเพียงผู้รับโอนทรัพย์สินที่จํานองโดยการ ทรัพย์สินทีจํานองจากการขายทอดตลาด มิใช่คู่สัญญาตามสัญญาจํานอง จําเลยจึงเป็นบุคคลภายนอกย่อมไม่ต้องรับผิดตามสัญญาจํานองและสัญญาต่อท้ายสัญญา
จํานองทียอมให้บังคับซําระหนีจากทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินจํานอง แม้โจทก์ผู้รับ
จํานองชอบทีจะได้รับซําระหนีจากทรัพย์สินที่จํานองโดยมิพักต้องพิเคราะห์ว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะได้โอนไปยังบุคคลภายนอกแล้วหรือไม่ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๕๐๒ วรรคสองแต่จําเลยผู้รับโอนทรัพย์สินทีจํานองก็มีหน้าที่เพี่ยงปลดเปลื่องภาระจํานองด้วยการไถ่ถอนจํานองตามบทบัญญัติในบรรพ ๓ ลักษณะ ๑๒ หมวด ๕ แห่ง ป.พ.พ. เท่านัน ดังนั้นจําเลยจึงไม่ต้องชําระหนี้ตามสัญญาจํานองแก้โจทก์ และหากการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินทีจํานองได้เงินสุทธิไม่พอ จําเลยก็ไม่ต้องรับผิดแก่โจทก์อีก

Facebook Comments