Home ทั้งหมด ฟ้องหย่า แยกกันอยู่

ฟ้องหย่า แยกกันอยู่

496

ฟ้องหย่า แยกกันอยู่

การหย่าแยกกันอยู่เป็นเหตุแห่งการหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516 วรรคหนึ่ง (2) โดยกำหนดให้สามีหรือภริยาสมัครใจแยกกันอยู่เพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาได้โดยปกติสุขตลอดมาเกิน 3 ปี ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

การหย่าแยกกันอยู่แตกต่างจากการหย่าด้วยเหตุอื่นๆ ตรงที่คู่สามีภรรยาไม่ได้อยู่ร่วมกันอีก แต่จะแยกกันอยู่โดยสมัครใจ โดยสาเหตุของการแยกกันอยู่อาจเป็นเพราะความไม่เข้าใจกัน ทะเลาะกันบ่อยครั้ง หรืออีกฝ่ายมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น นอกใจ ทำร้ายร่างกาย เป็นต้น

การฟ้องหย่าแยกกันอยู่ คู่สามีภรรยาจะต้องแยกกันอยู่โดยสมัครใจเป็นเวลาเกิน 3 ปีขึ้นไป โดยสามารถพิสูจน์ได้จากหลักฐานต่างๆ เช่น ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองการแยกกันอยู่จากผู้ใหญ่บ้านหรือกำนัน เป็นต้น

นอกจากนี้ คู่สามีภรรยาจะต้องไม่มีเหตุแห่งการหย่าอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันสามีภริยา เป็นชู้หรือมีชู้ หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิณ เป็นต้น

ขั้นตอนการฟ้องหย่าแยกกันอยู่ มีดังนี้

 1. ปรึกษาทนายความ

ก่อนฟ้องหย่า ควรปรึกษาทนายความที่มีประสบการณ์ เพื่อให้ทนายความช่วยวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยทนายความจะแนะนำว่าคู่สามีภรรยามีเหตุที่สามารถฟ้องหย่าได้หรือไม่ และควรเรียกร้องอะไรในคดีฟ้องหย่า

 1. รวบรวมพยานหลักฐาน

พยานหลักฐานเป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณาคดีฟ้องหย่า โดยพยานหลักฐานที่ควรรวบรวม ได้แก่

 • ใบสำคัญการสมรส
 • ทะเบียนบ้านที่สามี-ภรรยา และบุตรพักอาศัยอยู่ด้วยกัน
 • บัตรประจำตัวประชาชน สามี-ภรรยา
 • สูติบัตรบุตรหรือทะเบียนบ้านของบุตรทุกคน (ถ้ามี)
 • หนังสือแสดงการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ทั้งของสามีภรรยาและบุตร ถ้ามี)
 • หลักฐานเกี่ยวกับการแยกกันอยู่ เช่น ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองการแยกกันอยู่จากผู้ใหญ่บ้านหรือกำนัน เป็นต้น
 1. เขียนคำฟ้อง

คำฟ้องเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการฟ้องหย่า โดยคำฟ้องควรมีรายละเอียดครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยทนายความจะช่วยร่างคำฟ้องให้

คำฟ้องควรระบุรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

 • ชื่อและที่อยู่ของโจทก์และจำเลย
 • เหตุแห่งการหย่า
 • ทรัพย์สินที่คู่สามีภรรยามีร่วมกัน
 • ข้อเรียกร้องของโจทก์
 1. ชำระค่าธรรมเนียมศาล

ค่าธรรมเนียมศาลเป็นค่าใช้จ่ายในการฟ้องคดี โดยค่าธรรมเนียมศาลจะขึ้นอยู่กับมูลค่าของทรัพย์สินที่จะแบ่งกัน

ค่าธรรมเนียมศาลสำหรับคดีฟ้องหย่ามีดังนี้

 • กรณีไม่มีทรัพย์สินร่วมกัน คิดค่าธรรมเนียมศาล 1,000 บาท
 • กรณีมีทรัพย์สินร่วมกัน คิดค่าธรรมเนียมศาลตามมูลค่าของทรัพย์สิน โดยคิดอัตรา 0.01% ของมูลค่าทรัพย์สิน

ตัวอย่างเช่น หากมีทรัพย์สินร่วมกันมูลค่า 1,000,000 บาท ค่าธรรมเนียมศาลจะอยู่ที่ 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมศาลสามารถชำระได้ที่สำนักงานศาลที่ยื่นฟ้องคดี

 1. ยื่นฟ้องคดี

เมื่อเตรียมเอกสารครบถ้วนแล้ว คู่สามีภรรยาสามารถยื่นฟ้องคดีหย่าต่อศาลได้ โดยสามารถยื่นฟ้องได้ที่ศาลแขวงหรือศาลจังหวัด

เอกสารที่ใช้ในการยื่นฟ้องคดี ได้แก่

 • คำฟ้อง
 • ใบสำคัญการสมรส
 • ทะเบียนบ้านที่สามี-ภรรยา และบุตรพักอาศัยอยู่ด้วยกัน
 • บัตรประจำตัวประชาชน สามี-ภรรยา
 • สูติบัตรบุตรหรือทะเบียนบ้านของบุตรทุกคน (ถ้ามี)
 • หนังสือแสดงการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ทั้งของสามีภรรยาและบุตร ถ้ามี)
 • ค่าธรรมเนียมศาล

คู่สามีภรรยาสามารถยื่นฟ้องคดีด้วยตัวเองหรือมอบอำนาจให้ทนายความเป็นผู้ยื่นฟ้องแทนก็ได้

เมื่อศาลรับคำฟ้องแล้ว จะส่งหมายเรียกให้จำเลยมาศาลเพื่อรับทราบคำฟ้องและต่อสู้คดี หากจำเลยไม่มาศาล ศาลอาจพิจารณาคดีโดยไม่มีจำเลยก็ได้

หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าคู่สามีภรรยามีเหตุแห่งการหย่า ศาลจะพิพากษาให้หย่ากัน โดยศาลอาจกำหนดให้มีการแบ่งสินสมรสหรือเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรก็ได้

Facebook Comments