Home ทั้งหมด เกิดอุบัติเหตุรถชน ต้องเก็บหรือเตรียมหลักฐานใดบ้าง

เกิดอุบัติเหตุรถชน ต้องเก็บหรือเตรียมหลักฐานใดบ้าง

677

#เกิดอุบัติเหตุรถชน ต้องเก็บหรือเตรียมหลักฐานใดบ้าง
(แชร์เก็บไว้อ่านละเอียดมาก)

#เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชน (กฎความปลอดภัย)
ทนายกฤษดาขออนุญาตแนะนำว่า ตามปกติแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องรักษาความปลอดภัยของทุกคนที่เกี่ยวข้องก่อน จากนั้นจึงควรเก็บหรือเตรียมหลักฐานต่างๆ ไว้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย

#หลักฐานที่ควรเก็บหรือเตรียมมีดังนี้

#หลักฐานเกี่ยวกับตัวรถ
เช่น สำเนาทะเบียนรถ สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ใบบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน ใบรับรองความเสียหายของรถ ใบเคลมของบริษัทประกันภัย เป็นต้น

#สำเนาทะเบียนรถ
เป็นหลักฐานสำคัญที่ใช้ในการระบุตัวตนของรถและเจ้าของรถ ใช้ในการติดต่อประสานงานกับบริษัทประกันภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

#สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
เป็นหลักฐานยืนยันว่ารถคันดังกล่าวมีประกันภัยรถยนต์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย

#ใบบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน
เป็นหลักฐานสำคัญที่ใช้ในการบันทึกเหตุการณ์และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ เช่น สถานที่เกิดเหตุ สภาพของรถ ความเสียหายที่เกิดขึ้น สาเหตุของอุบัติเหตุ เป็นต้น ใบบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวนจะเป็นประโยชน์ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดี

#ใบรับรองความเสียหายของรถ
เป็นเอกสารที่ออกโดยบริษัทประกันภัย ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถ ใบรับรองความเสียหายของรถจะเป็นประโยชน์ในการเรียกร้องค่าซ่อมรถจากบริษัทประกันภัย

#ใบเคลมของบริษัทประกันภัย
เป็นเอกสารที่ออกโดยบริษัทประกันภัย เพื่อแจ้งความประสงค์ในการเคลมประกัน ใบเคลมของบริษัทประกันภัยจะเป็นประโยชน์ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย

#หลักฐานเกี่ยวกับตัวบุคคล
เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบขับขี่ ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น

#สำเนาบัตรประชาชน
เป็นหลักฐานสำคัญที่ใช้ในการระบุตัวตนของผู้ขับขี่ ใช้ในการติดต่อประสานงานกับบริษัทประกันภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

#สำเนาใบขับขี่
เป็นหลักฐานสำคัญที่ใช้ในการยืนยันว่าผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพิสูจน์ว่าผู้ขับขี่มีความสามารถในการขับรถอย่างปลอดภัย

#ใบรับรองแพทย์
เป็นเอกสารที่ออกโดยแพทย์ ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับผู้ขับขี่ ใบรับรองแพทย์จะเป็นประโยชน์ในการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันภัย

#หลักฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์
เช่น รูปถ่ายหรือคลิปวิดีโอที่เกิดเหตุ ข้อมูลบันทึกจากกล้องติดรถ เป็นต้น

#รูปถ่ายหรือคลิปวิดีโอที่เกิดเหตุ
เป็นหลักฐานสำคัญที่ใช้ในการบันทึกสภาพของที่เกิดเหตุและความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดี

#ข้อมูลบันทึกจากกล้องติดรถ
เป็นหลักฐานสำคัญที่ใช้ในการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดี

#หลักฐานอื่นๆ
เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมรถ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเดินทาง เป็นต้น

#ใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมรถ
เป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับค่าซ่อมรถ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเรียกร้องค่าซ่อมรถจากบริษัทประกันภัย

#ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
เป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันภัย

#ใบเสร็จรับเงินค่าเดินทาง** เป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่กรณี

นอกจากนี้ทีมงานทนายกฤษดาขออนุญาตแนะว่า ควรเก็บหรือเตรียมหลักฐานอื่นๆ ไว้เพิ่มเติม เช่น ข้อมูลติดต่อของพยานที่เห็นเหตุการณ์ ข้อมูลติดต่อของเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุ เป็นต้น

#ข้อมูลติดต่อของพยานที่เห็นเหตุการณ์
จะเป็นประโยชน์ในการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดี

#ข้อมูลติดต่อของเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
จะเป็นประโยชน์ในการขอข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ เช่น รายงานการสอบสวน รายงานการตรวจสอบสภาพรถ เป็นต้น

#การดำเนินคดีจะมีประสิทธิภาพและได้ผลดีนั้นทนายกฤษดาขออนุญาตแนะนำว่า การเก็บหรือเตรียมหลักฐานเหล่านี้จะช่วยให้สามารถเรียกร้องค่าเสียหายหรือดำเนินคดีตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**ตัวอย่างหากมีเหตุเกิดขึ้น ทนายกฤษดาแนะนำว่าให้เตรียมพยานหลักฐานต่างๆดังนี้**

สมมติว่าเกิดอุบัติเหตุรถชนระหว่างรถของคุณกับรถคันอื่น คุณควรเก็บหรือเตรียมหลักฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้

* **หลักฐานเกี่ยวกับตัวรถ**
* สำเนาทะเบียนรถของคุณ
* สำเนาทะเบียนรถคันอื่น
* สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของคุณ
* สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์คันอื่น
* ใบบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน
* ใบรับรองความเสียหายของรถของคุณ
* ใบรับรองความเสียหายของรถคันอื่น
* ใบเคลมของบริษัทประกันภัยของคุณ
* ใบเคลมของบริษัทประกันภัยคันอื่น

* **หลักฐานเกี่ยวกับตัวบุคคล**
* สำเนาบัตรประชาชนของคุณ
* สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขับขี่รถคันอื่น
* สำเนาใบขับขี่ของคุณ
* สำเนาใบขับขี่ของผู้ขับขี่รถคันอื่น
* ใบรับรองแพทย์ของคุณ
* ใบรับรองแพทย์ของผู้ขับขี่รถคันอื่น

* **หลักฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์**
* รูปถ่ายหรือคลิปวิดีโอที่เกิดเหตุ
* ข้อมูลบันทึกจากกล้องติดรถ
ขอบพระคุณสำหรับการอ่านหรือติดตามนะครับ หากเห็นว่าเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานทนายกฤษดา ด้วยนะครับ ขอบพระคุณครับ
ทนายกฤษดา ดวงชอุ่ม โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

Facebook Comments