Home ข่าวสารสภาทนายความ อดีตนายกสภาทนายความ เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายแห่งสภาทนายความ

อดีตนายกสภาทนายความ เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายแห่งสภาทนายความ

3068

ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร :  นายเกษม สรศักดิ์เกษม อดีตนายกสภาทนายความ เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายแห่งสภาทนายความ โดยมี นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ, นายชัยวัธน์ ประจงใจ นายทะเบียนสภาทนายความ, นางสาวเสาวรียา ไชยยังธัญทวี กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, กรรมการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย, นายภากร ชัชวาลวงศ์ กรรมการและเลขานุการ โครงการพัฒนาบุคลากร และนางชุตินธร ทวีโรจน์กุลศรี กรรมการเข้าร่วมประชุม เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการเลือกตั้งกรรมการบริหารสภาทนายความแทนตำแหน่งที่ว่างลง, แนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อวิชาชีพทนายความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และเรื่องอื่นๆ

วรรณฤดี ลายเมฆ เลขานุการอุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ : รายงาน

Facebook Comments