Home ข่าวสารสภาทนายความ สภาทนายความฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

สภาทนายความฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

2598

วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น. ที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารทีทำการใหม่สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพฯ : สภาทนายความฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เพื่อแถลงผลงานประจำปี 2560, พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560, พิจารณางบดุล ประจำปี 2560 และพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2561

โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ในฐานะประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมเวลา 17.00 น. และแต่งตั้งนายสรัลชา ศรีชลวัฒนา อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการ ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม 406 คน

Facebook Comments