Home คดีแพ่ง ที่ดินที่ได้มาก่อนจดทะเบียนสมรสกัน แต่เจ้าพนักงานที่ดินออกโฉนดให้ หลังจากจดทะเบียนสมรสแล้ว ที่ดินเป็นสินสมรสหรือไม่

ที่ดินที่ได้มาก่อนจดทะเบียนสมรสกัน แต่เจ้าพนักงานที่ดินออกโฉนดให้ หลังจากจดทะเบียนสมรสแล้ว ที่ดินเป็นสินสมรสหรือไม่

5160

คําถาม ที่ดินที่ได้มาก่อนจดทะเบียนสมรสกัน แต่เจ้าพนักงานที่ดินออกโฉนดให้ หลังจากจดทะเบียนสมรสแล้ว ที่ดินเป็นสินสมรสหรือไม่

คําตอบ มีคําพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๔๕๑/๒๕๖๑

เหตุที่ผู้ตายมีชื่อเป็นเจ้าของที่ดินเพียงผู้เดียวเนื่องจากผู้ตายได้รับการยกให้ที่ดินพิพาท จากบิดามารดา ผู้ตายครอบครองทําประโยชน์มากว่า ๔๐ ปี ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่ผู้ตายอยู่กิน และจดทะเบียนสมรสกับผู้ร้องสอด ที่ดินพิพาทจึงเป็นทรัพย์สินที่ผู้ตายมีอยู่ก่อนสมรสเป็น สินส่วนตัวของผู้ตายตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๔๗๑ (๑) แม้เจ้าพนักงานที่ดินออกโฉนด ที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ตายหลังจากผู้ตายจดทะเบียนสมรสกับผู้ร้องสอดแล้วก็ไม่มีผลทําให้ ที่ดินพิพาทซึ่งเป็นสินส่วนตัวของผู้ตายกลับกลายเป็นทรัพย์สินที่ผู้ตายได้มาในระหว่างสมรส อันจะเป็นสินสมรสตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๔๗๔ (๑) เมื่อที่ดินพิพาทเป็นสินส่วนตัวของผู้ตาย ผู้ตายจึงมีสิทธิทําพินัยกรรมยกที่ดินพิพาทให้แก่จําเลยได้

มีปัญหาปรึกษาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

 

 

Facebook Comments