ฎีกาที่ ๑๖๔๔/๒๕๖๑

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ม.๑๖๒

ฟ้องคดีอาญาที่ศาลรับไว้ไต่สวนมูลฟ้องไม่จำเป็นที่ศาลจะต้องไต่สวนมูลฟ้องหรือต้องวินิจฉัยว่าฟ้องมีมูลและประทับฟ้องไว้พิจารณาก่อนเสมอไป หากศาลเห็นว่ามีเหตุที่จะให้ยกฟ้องโจทก์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔ ศาลยกฟ้องปล่อยจำเลยไป

เมื่อศาลเห็นว่าการกระทำทั้งหลายของจำเลยทั้งห้าตามฟ้องพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิงตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๕๔ แล้ว ศาลชอบที่จะยกฟ้องได้โดยไม่จำต้องไต่สวนมูลฟ้องและประทับฟ้องก่อน

ติดต่อทนายความ
ทนายสมชาย 089-981-1406
ทนายอธิป 061-939-9935
ทนายเบส 091-939-4249
ทนายหนึ่ง 084-444-8952
ทนายพีท 089-595-5014
ทนายตี๋ใหญ่ 088-021-7716
ทนายดิน 084-162-9095
ทนายน้ำฝน 097-2075666
ทนายไผ่ 095-7819477
ทนายแพรว 094-975-1151

Facebook Comments