คำว่า “คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง”ให้หมายความรวมถึง ยานพาหนะทางบกที่มีการเฉี่ยชนกับรถยนต์คันที่เอาประกันภัยไมว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นจากความประมาทของยานพาหนะทางบกนนั้รถยนต์คันที่เอาประกันภัยหรือยานพาหนะทางบกคันอนื่หรือบคุคลอื่นที่หลบหนี ไปก็ตาม เช่น กรณีรถยนต์คัน A เฉี่ยวชนกับรถยนต์อีกคันหนึ่ง ( หรือหักหลบรถยนต์อีกคันหนึ่ง ) ทำให้รถยนต์คัน A แฉลบไปชนกับรถยนต์คันที่เอาประกันภัยอันมีสาเหตุมาจากรถยนต์อีกคันนั้นเป็นฝ่ายประมาทซึ่งรถยนต์อีกคันนั้นหลบหนีไปให้ถือว่ารถยนต์ A นั้นเป็นรถยนต์คู่กรณี

ปรึกษาทีมงานทนายความ
ทนายอธิป 061-939-9935
ทนายเบส 091-939-4249
ทนายหนึ่ง 084-444-8952
ทนายไผ่ 095-781-9477
ทนายตี๋ใหญ่ 088-021-7716

Facebook Comments