Home ทั้งหมด เทคนิคการเตรียมคดีฟ้องหย่า

เทคนิคการเตรียมคดีฟ้องหย่า

990

เทคนิคการเตรียมคดีฟ้องหย่า

การฟ้องหย่าเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่สำคัญ เนื่องจากเป็นการยุติสถานภาพการสมรสของคู่สามีภรรยา การเตรียมคดีฟ้องหย่าจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้คดีมีความสมบูรณ์และมีโอกาสชนะคดีสูง

1. ปรึกษาทนายความ

ก่อนฟ้องหย่า ควรปรึกษาทนายความที่มีประสบการณ์ เพื่อให้ทนายความช่วยวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยทนายความจะแนะนำว่าคู่สามีภรรยามีเหตุที่สามารถฟ้องหย่าได้หรือไม่ และควรเรียกร้องอะไรในคดีฟ้องหย่า

การปรึกษาทนายความตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยให้คู่สามีภรรยาเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนตามกฎหมาย และสามารถวางแผนการดำเนินคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทนายความจะพิจารณาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับคู่สามีภรรยาว่าเข้าข่ายเหตุแห่งการหย่าหรือไม่ โดยเหตุแห่งการหย่าตามกฎหมายไทยมีดังนี้

 • สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันสามีหรือภริยา เป็นชู้หรือมีชู้ หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิณ
 • สามีหรือภริยาทำร้ายร่างกายหรือจิตใจอีกฝ่ายจนเป็นเหตุให้อีกฝ่ายได้รับความอับอายขายหน้าหรือได้รับความทุกข์ทรมานอย่างสาหัส
 • สามีหรือภริยาทิ้งร้างอีกฝ่ายเกิน 3 ปี
 • สามีหรือภริยาเป็นโรคร้ายแรงที่รักษาไม่หายและเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตร่วมกัน
 • สามีหรือภริยาผิดนัดชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร

นอกจากนี้ ทนายความจะพิจารณาว่าคู่สามีภรรยามีทรัพย์สินร่วมกันหรือไม่ หากมีทรัพย์สินร่วมกัน ทนายความจะแนะนำว่าควรเรียกร้องอะไรในคดีฟ้องหย่า เช่น การแบ่งสินสมรส การเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร เป็นต้น

2. รวบรวมพยานหลักฐาน

พยานหลักฐานเป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณาคดีฟ้องหย่า โดยพยานหลักฐานที่ควรรวบรวม ได้แก่

 • ใบสำคัญการสมรส
 • ทะเบียนบ้านที่สามี-ภรรยา และบุตรพักอาศัยอยู่ด้วยกัน
 • บัตรประจำตัวประชาชน สามี-ภรรยา
 • สูติบัตรบุตรหรือทะเบียนบ้านของบุตรทุกคน (ถ้ามี)
 • หนังสือแสดงการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ทั้งของสามีภรรยาและบุตร ถ้ามี)
 • หลักฐานเกี่ยวกับเหตุแห่งการหย่า เช่น หลักฐานการล่วงละเมิดทางเพศ หลักฐานการทำร้ายร่างกาย หลักฐานการทิ้งร้าง เป็นต้น

พยานหลักฐานแต่ละประเภทควรมีความน่าเชื่อถือและสามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้ เช่น หลักฐานการล่วงละเมิดทางเพศอาจเป็นรายงานจากแพทย์ หลักฐานการทำร้ายร่างกายอาจเป็นใบรับรองแพทย์ หลักฐานการทิ้งร้างอาจเป็นจดหมายหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าอีกฝ่ายได้ทิ้งร้างไป เป็นต้น

3. เขียนคำฟ้อง

คำฟ้องเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการฟ้องหย่า โดยคำฟ้องควรมีรายละเอียดครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยทนายความจะช่วยร่างคำฟ้องให้

คำฟ้องควรระบุรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

 • ชื่อและที่อยู่ของโจทก์และจำเลย
 • เหตุแห่งการหย่า
 • ทรัพย์สินที่คู่สามีภรรยามีร่วมกัน
 • ข้อเรียกร้องของโจทก์

คำฟ้องควรเขียนอย่างชัดเจนและกระชับ เพื่อให้ศาลเข้าใจข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและพิจารณาคดีได้อย่างถูกต้อง

4. ชำระค่าธรรมเนียมศาล

ค่าธรรมเนียมศาลเป็นค่าใช้จ่ายในการฟ้องคดี โดยค่าธรรมเนียมศาลจะขึ้นอยู่กับมูลค่าของทรัพย์สินที่จะแบ่งกัน

ค่าธรรมเนียมศาลสำหรับคดีฟ้องหย่ามีดังนี้

 • กรณีไม่มีทรัพย์สินร่วมกัน คิดค่าธรรมเนียมศาล 1,000 บาท
 • กรณีมีทรัพย์สินร่วมกัน คิดค่าธรรมเนียมศาลตามมูลค่าของทรัพย์สิน โดยคิดอัตรา 0.01% ของมูลค่าทรัพย์สิน

ตัวอย่างเช่น หากมีทรัพย์สินร่วมกันมูลค่า 1,000,000 บาท ค่าธรรมเนียมศาลจะอยู่ที่ 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมศาลสามารถชำระได้ที่สำนักงานศาลที่ยื่นฟ้องคดี

5. ยื่นฟ้องคดี

เมื่อเตรียมเอกสารครบถ้วนแล้ว คู่สามีภรรยาสามารถยื่นฟ้องคดีหย่าต่อศาลได้ โดยสามารถยื่นฟ้องได้ที่ศาลแขวงหรือศาลจังหวัด

เอกสารที่ใช้ในการยื่นฟ้องคดี ได้แก่

 • คำฟ้อ
 • ใบสำคัญการสมรส
 • ทะเบียนบ้านที่สามี-ภรรยา และบุตรพักอาศัยอยู่ด้วยกัน
 • บัตรประจำตัวประชาชน สามี-ภรรยา
 • สูติบัตรบุตรหรือทะเบียนบ้านของบุตรทุกคน (ถ้ามี)
 • หนังสือแสดงการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ทั้งของสามีภรรยาและบุตร ถ้ามี)
 • ค่าธรรมเนียมศาล

Facebook Comments